Projects > Restaurants > Yoshinoya Restaurant

Yoshinoya Restaurant

Chula Vista, CA